Typ Nazwa produktu
KSB-301 Blat z otworem na komorę
Parametry
L B H
974 510 35
KSB-301 - Blat z otworem na komorę
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej