Typ Nazwa produktu
KSB-311 Komora na lód (H=150) z wkładem perforowanym
Parametry
L B H
325 354 150
KSB-311 - Komora na lód (H=150) z wkładem perforowanym
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej