Typ Nazwa produktu
KSB-312 Komora na lód (H=200) z wkładem perforowanym
Parametry
L B H
325 354 200
KSB-312 - Komora na lód (H=200) z wkładem perforowanym
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej