Projekty EU

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument przedstawia zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Kontrahentów firmy Komat Mieczysław Kozłowski zgodny z aktualnymi przepisami prawa zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem jest Mieczysław Kozłowski prowadzący działalność „Komat Mieczysław Kozłowski”, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne NIP: 763-001-40-59 zwany dalej "Komat" lub „Administratorem”.

2.Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane osobowe dostaliśmy od Państwa lub pobraliśmy je z CIDG lub KRS.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Komat?
Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora i w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO) w następujących celach:
- podatkowych i rachunkowych,
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa
zgodą - przez e-mail oraz telefon,
- obsługi Państwa próśb i zapytań przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
- obsługi Państwa zapytań ofertowych,
- obsługi w zakresie realizacji Państwa zamówienia,
- organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział,
- windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- prowadzenia analiz statystycznych,
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli zgodzą się Państwo, to przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie informując nas o tym poprzez przekazanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail iodo@komat.com.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia wskazanych wyżej umów.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Administrator może powierzyć podmiotom trzecim przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu współpracy z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę lub współpracuje w ramach świadczonych usług (organom publicznym walczącym z oszustwami, biurom księgowo-rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym, podwykonawcom).
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w zdaniu poprzednim, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone prawem.
5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres przynajmniej 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawa te można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: iodo@komat.com.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Komat Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne z dopiskiem „Dane osobowe”.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza Państwa dane w celu marketingu bezpośredniego, uprawieni są Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania zgodnie z ust. 7 poniżej.
Marketing przetwarza Państwa dane w następujących celach:
- przesyłania ofert promocyjnych oraz innych informacji dotyczących współpracy,
- wysyłki materiałów promocyjnych drogą elektroniczną i tradycyjną.

7. Profilujemy Państwa dane
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez Państwa zachowań i na tej podstawie dopasowywaniu oferty usług prezentowanych Państwu przez Komat. Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

8. Jak można się z nami skontaktować?
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej iodo@komat.com.pl lub drogą tradycyjną pod adresem Komat Mieczysław Kozłowski , 64-704 Romanowo Dolne 105.